11 lutego 2019

Blog HR

Wywiad behawioralny w praktyce

Posted inHR, Rekrutacja

Wywiad behawioralny w praktyce

Wywiad behawioralny jest jedną z metod rekrutacji stosowanych przy naborach na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie. Jest przeprowadzany z kandydatami, którzy posiadają już doświadczenie zawodowe. Polega na zadawaniu takich pytań, aby uzyskać informacje o zachowaniach w konkretnych sytuacjach, które mogą wykazać cechy pożądane do pracy na danym stanowisku. Istnieją dwa modele przeprowadzania wywiadu behawioralnego: STAR: S (situation) – pytamy o konkretną sytuację, która miała miejsce w pracy kandydata, np. Proszę opisać mi sytuację, w której musiał  Więcej »

Jak negocjować ofertę z potencjalnym kandydatem?

Posted inHR, Rekrutacja

Jak negocjować ofertę z potencjalnym kandydatem?

Dzisiejsi pracownicy są świadomi niedoboru umiejętności i braku odpowiedniego doświadczenia kandydatów na rynku pracy, dlatego zmieniają dynamikę poszukiwań pracy i są bardziej pewni siebie, formułując swe żądania wobec nowych pracodawców, co pozwala im wynegocjować  korzystne kontrakty. Większość kandydatów słysząc „negocjacje z pracodawcą” automatycznie myśli o wynagrodzeniu. Warto jednak pamiętać, że obecnie oferty warunków zatrudnienia firm są bardzo zróżnicowane i szerokie. Oto kilka propozycji (poza finansowymi), które warto podkreślić przy takich negocjacjach z  Więcej »

Dlaczego warto tworzyć profil kandydata?

Posted inRekrutacja

Dlaczego warto tworzyć profil kandydata?

Profil (lub charakterystyka) idealnego kandydata jest dokumentem, który obok opisu stanowiska pracy stanowi podstawę do sporządzenia ogłoszenia lub innych materiałów wysyłanych do kandydatów na stanowisko pracy. Jest wykorzystywany w procesie rekrutacji i selekcji. Warto sporządzić go w formie pisemnej, szczególnie jeśli w selekcji bierze udział więcej osób oceniających. Istnieje kilka tradycyjnych sposobów sporządzania go; wszystkie są równie dobre.  Torrington i Hall twierdzą, że profil osobowy jest „sporządzonym na podstawie procesu analizy pracy  Więcej »

Cztery sylwetki menedżerów.

Posted inZarządzanie

Cztery sylwetki menedżerów.

Dzisiaj kilka słów o typach menedżerów- także wśród nich spotyka się wyróżniające się cechy charakteru lub indywidualny styl kierowania. Studia przeprowadzone wśród menedżerów, którzy odnieśli sukcesy, wykazały, że istnieją cztery typy osobowościowe wśród nich. W kontaktach i w obcowaniu z zespołem osobowość menedżera odgrywa oczywiście ważną rolę. Analiza cech osobowości pracowników zespołu może być tutaj bardzo pouczająca dla menedżera. Oto cztery typy menedżerów (według D.A. Kolba): 1. Menedżer z fantazją (typ: „dlaczego?”)  Więcej »

Lider zespołu – z zewnątrz czy z wewnątrz?

Posted inZarządzanie

Lider zespołu – z zewnątrz czy z wewnątrz?

Skuteczne działanie zespołu wymaga przywódcy, który będzie koordynował pracę, delegował zadania, rozładowywał konflikty, dostarczał informacji. Rola lidera, tak jak każda rola w zespole, powinna przypaść odpowiedniej osobie -posiadającej cechy, które przyczynią się do szybkiej integracji grupy. Lider może być wyznaczony lub wyłoniony naturalnie. Jeśli rola lidera nie będzie przechodnia przywódca musi również posiadać narzędzia umożliwiające mu utrzymanie autorytetu w grupie przez cały okres pracy zespołu. Pojawia się więc pytanie- wybierać lidera zespołu  Więcej »

Zarządzanie pokoleniami w organizacji

Posted inHR

Zarządzanie pokoleniami w organizacji

Różnorodność pokoleniowa charakteryzuje większość grup społecznych, takich jak np. rodzina, zespół sportowy z osobami trenerów, rehabilitantów, a także zespoły pracownicze. Obecnie na rynku pracy obecne są cztery generacje charakteryzujące się zróżnicowanym podejściem do pracy i jej roli w życiu człowieka oraz wyznawanych wartości i postaw związanych z pracą: baby boomers, pokolenie X, pokolenie Y i pokolenie Z. Należy podkreślić, iż z badań empirycznych wynika, że zróżnicowanie pokoleniowe ma pośredni wpływ na wyniki  Więcej »

Badanie potencjału pracowników

Posted inHR

Badanie potencjału pracowników

Badanie potencjału pracowników jest istotną wskazówką w przypadku rekrutacji jak i również w sytuacji tworzenia planów sukcesji, kwalifikowania do programów rozwojowych dla osób określanych mianem "młodych talentów", czy też w określaniu dalszych ścieżek rozwoju na danych stanowiskach.  Suma potencjałów wszystkich pracowników stanowi potencjał pracy firmy, zatem w jej interesie leży pozyskiwanie pracowników o możliwie wysokich walorach (potencjale) oraz skonstruowanie systemu inwestowania w pracowników (inaczej posiadaną siłę roboczą) mającego na celu nieustanne podwyższanie  Więcej »

Delegowanie zadań / przekazywanie uprawnień

Posted inHR, Zarządzanie

Delegowanie zadań / przekazywanie uprawnień

W dzisiejszym artykule zajmiemy się kolejną z kluczowych kompetencji zarządzania zespołem (więcej o zarządzaniu zespołem TUTAJ i TUTAJ) -  delegowaniem zadań. Liderzy i/lub menedżerowie mogą zachowywać władzę w swoich rękach lub przekazywać ją innym poprzez swój styl zarządzania. Przekazywanie uprawnień nie musi wcale oznaczać przekazywania władzy przez osobę, która ją posiada, podwładnemu. Niektórzy myśliciele stwierdziliby, że każdy już posiada władzę, a przekazujący uprawnienia może jedynie umożliwić korzystanie z tej władzy. Pracując, musimy zastanowić się, w  Więcej »

Motywowanie pracowników

Posted inHR, Zarządzanie

Motywowanie pracowników

W dzisiejszym artykule zajmiemy się jedną z kluczowych kompetencji zarządzania zespołem (więcej o zarządzaniu zespołem TUTAJ)-  motywowaniem- zwłaszcza w świetle pewnych modeli teoretycznych. Jeśli z tych list wybierzemy jeden element, np. pieniądze, możemy następnie zastanowić się nad tym, jak ten element może działać zarówno jako czynnik motywujący, jak i czynnik obniżający motywację. Herzberg wystąpił  z tezą, że pewne rzeczy mogą dawać nam poczucie zadowolenia, ale ich brak niekoniecznie prowadzi do niezadowolenia. I podobnie-  Więcej »

Zarządzanie zespołem

Posted inHR, Zarządzanie

Zarządzanie zespołem

Terminów przywództwo w zespole i zarządzanie zespołem używa się często tak, jakby były równoznaczne, ale w rzeczywistości są to dwie odrębne role. Od liderów oczekuje się często, że będą dobrymi menedżerami, a od menedżerów wymaga się często odgrywania roli liderów wobec osób, którymi kierują. Różnice między tymi pojęciami można wyróżnić hasłem: Menedżerowie robią wszystko, jak należy, natomiast liderzy robią to, co należy; inaczej mówiąc, czasem uważa się, że liderzy odpowiadają za skuteczność,  Więcej »

Role w zespole

Posted inHR, Rozwój osobisty

Role w zespole

Większość organizacji, a może nawet wszystkie, podczas wykonywanej pracy, funkcjonują dzięki ludziom, którzy pracują na rzecz wspólnych celów. Pozwala to osiągnąć znacznie więcej niż mogłoby osiągnąć jednostki nie mające wspólnej wizji. Często jednak nasze zespoły są geograficznie rozproszone i mają niejednorodny skład, są w nich bowiem osoby pracujące za wynagrodzeniem i ochotniczo, w pełnym i niepełnym wymiarze, ludzie młodzi i starsi, a także- jeśli wolno nam to stwierdzić- osoby kompetentne i niekompetentne.  Więcej »

Ocena i przegląd wyników pracy

Posted inHR

Ocena i przegląd wyników pracy

Jeżeli nasze organizacje maja stale rozwijać się dzięki rozwojowi  swych członków, potrzebujemy mechanizmu umożliwiającego regularną ocenę tego procesu. Narzędziem stosowanym przez wiele organizacji komercyjnych w ich systemach wynagradzania powiązanego z wynikami pracy jest ocena roczna. W ten sam sposób wykorzystuje to narzędzie wiele organizacji pozarządowych. Problem pojawia się wtedy, gdy taka ocena koncentruje się na dotychczasowych wynikach pracy, a nie na przyszłych możliwościach. Mniej groźnie brzmi termin przegląd wyników pracy, a narzędzie  Więcej »

Temperament i jego wpływ na styl pracy

Posted inRozwój osobisty

Temperament i jego wpływ na styl pracy

Przez temperament rozumie się charakterystyczną dla danej jednostki i uwarunkowaną biologicznie siłę oraz szybkość reagowania. Wchodzi tu w grę przede wszystkim reagowanie emocjonalne (trwałość i siła uczuć, wrażliwość) oraz związana z nim ogólna ruchliwość człowieka. Jednakże temperament przejawia się nie tylko w emocjach, lecz także i w innych procesach psychicznych, np. w myśleniu czy spostrzeganiu. Temperament jest wrodzony i w niewielkim stopniu ulega modyfikacjom w wyniku działania czynników zewnętrznych. Najbardziej znana i  Więcej »

Trudności i błędy w poznawaniu kandydatów do pracy

Posted inHR, Rekrutacja

Trudności i błędy w poznawaniu kandydatów do pracy

Poznawanie i ocena nowych ludzi nie jest wyłącznie sprawą działów osobowych i zawodowych psychologów. Czynności te wykonuje każdy wobec swoich kolegów i zwierzchników, przede wszystkim zaś w stosunku do ludzi nowo przyjętych, z którymi współpracuje. Wyniki tych usiłowań poznawczych mają nieraz wpływ praktyczny na nasze postępowanie i przebieg adaptacji nowicjusza do nowego środowiska pracy. Trzeba więc zdać sobie sprawę, że pospieszne poznawanie ludzi prowadzi do popełniania błędów w ocenie. Należy zatem znać  Więcej »

Techniki poznawania kandydatów do pracy

Posted inHR, Rekrutacja

Techniki poznawania kandydatów do pracy

W każdej wykwalifikowanej pracy potrzebne są określone zdolności i umiejętności. W jednym przypadku jest to przede wszystkim zręczność ręki, a w drugim- koncentracja uwagi i bystrość oka, w innym zaś umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Potrzebna jest również chęć do pracy i poczucie odpowiedzialności. Ponieważ pod wszystkimi wymienionymi względami poszczególni ludzie bardzo się od siebie różnią, organizacja dbająca o posiadanie dobrej załogi, stara się przed przyjęciem do pracy uzyskać o nim konieczne informacje.  Więcej »

Pokolenie Z na rynku pracy

Posted inHR, Rekrutacja

Pokolenie Z na rynku pracy

Facebook? Oczywiście. Książki? Absolutnie nie. Gry wideo? Na pewno. Sport? Nie ma mowy. Prędkość? Tak. Cierpliwość? Nie za bardzo. To- w skrócie- osoba "Generacji Z" - niezależna, uparta, pragmatyczna i zawsze w pośpiechu. „Zetki” – wychowane przez zapracowanych rodziców, od dzieciństwa przygotowywane do wyścigu szczurów i odnoszenia sukcesów – wyrosły na indywidualistów, samotników i geniuszy nowych technologii. Pokolenie Z to osoby urodzone po 1990 (a niektórzy piszą, że po 1995) roku.  Technologie  Więcej »

Adaptacja nowych pracowników

Posted inHR

Adaptacja nowych pracowników

Według definicji, adaptacja społeczno-zawodowa (wprowadzenie do pracy) to proces przystosowania nowego pracownika do stanowiska i środowiska pracy, którego celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania w obszarze zawodowym i społecznym. W procesie adaptacji chodzi bowiem o to, aby pracownik z jednej strony przystosował się do treści i warunków pracy na przydzielonym stanowisku, poznał jego miejsce w strukturze organizacyjnej, podział i organizacje pracy w firmie, z drugiej zaś poznał i zaakceptował normy, wartości zasady obowiązujące w  Więcej »

Pokolenie Y – nowa generacja pracowników

Posted inHR

Pokolenie Y – nowa generacja pracowników

Przez wiele lat, pracodawcy byli świadomi jak wygląda zaangażowanie i retencja pracowników w ich miejscu pracy. Po pojawieniu się nowego pokolenia (Millenialsów) przedsiębiorstwa będą musiały opracować nową politykę zarządzania personelem z uwzględnieniem różnic pokoleniowych. Millenialsi czy tzw. pokolenie Y to osoby urodzone między 1983 a 2001 rokiem. Millenialsi mają odmienny- niż inne pokolenia - pogląd na to, czego oczekują od pracodawcy. Przede wszystkim rozwój Millenialsi są dobrze wykształceni oraz wykwalifikowani w zakresie  Więcej »

Rola Inteligencji Emocjonalnej w życiu zawodowym

Posted inRozwój osobisty

Rola Inteligencji Emocjonalnej w życiu zawodowym

Tylko 20% sukcesu uwarunkowane jest naszym współczynnikiem IQ. Pozostałe 80% w znacznej mierze zależy od inteligencji emocjonalnej. Wielu ludzi z wykształceniem akademickim i wysoko rozwiniętymi zdolnościami analitycznymi pracuje później w prostych zawodach lub pełni funkcje przełożonych, którzy wykorzystują swój IQ tylko w niewielkim stopniu. Nie dzieje się to przypadkiem- sama inteligencja poznawcza nie wystarczy bowiem do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym- co najmniej tak samo ważna jest inteligencja emocjonalna. Wytrwałość- znak rozpoznawczy  Więcej »

Czym jest Inteligencja Emocjonalna?

Posted inRozwój osobisty

Czym jest Inteligencja Emocjonalna?

Co to właściwie jest inteligencja emocjonalna? W czym się przejawia? W oparciu o wyniki badań dwóch psychologów- Petera Saloveya i Johna D. Meyera, Daniel Goleman wyodrębnił pięć etapów rozwoju inteligencji emocjonalnej. Pięć etapów rozwoju inteligencji emocjonalnej: Podstawowym warunkiem jest rozpoznanie własnych emocji. Wymagana jest tutaj szczerość wobec samego siebie i nieco ćwiczeń: jakie uczucia mnie poruszają? Jaki człowiek wywołuje u mnie poczucie znużenia, złości czy może strachu? Jak reaguję na krytykę? Jakie  Więcej »

Czym różni się IQ od EQ?

Posted inRozwój osobisty

Czym różni się IQ od EQ?

Wysoki współczynnik IQ (ilorazu inteligencji) łączy się zazwyczaj z niezwykłymi osiągnięciami umysłowymi, takimi na przykład jak zdobycie wysokiego tytułu naukowego. Rzeczywiście, współczynnik IQ ma wiele wspólnego z sukcesami w szkole i na studiach. Od niego zależy również nasza umiejętność liczenia, konstruowania planów, przyjmowania wiedzy, łączenia ze sobą faktów i wiadomości. Człowieka inteligentnego można poznać po tym, że w wyniku jego działania powstaje coś zupełnie nowego albo że potrafi znaleźć rozwiązania problemów, których  Więcej »

Efektywność metod selekcji

Posted inHR, Rekrutacja

Efektywność metod selekcji

W czasach, gdy zaczynamy mówić o „rynku pracownika” efektywność metod selekcji zaczyna być tematem niezwykle istotnym. Powszechnie stosowane kryteria: koszt, łatwość zastosowania czy po prostu przyzwyczajenie z punktu widzenia efektywności procesu selekcji nie są wystarczające. Aby szanse pozyskania pożądanego pracownika ukształtowały się na godziwym poziomie, niezbędne jest dołączenie informacji o wartości predykcyjnej rozpatrywanych metod oraz ustalenie, czy i w jakim stopniu poszczególne metody testują posiadanie przez kandydatów cech wynikających z wymogów pracy.  Więcej »

Efektywność rekrutacji

Posted inHR, Rekrutacja

Efektywność rekrutacji

Skąd pozyskiwać pracowników? Jaka metoda jest najbardziej efektywna? Co składa się na efektywność rekrutacji? O tym w dzisiejszym artykule. Podstawową miarą efektywności rekrutacji jest analiza wskaźników produktywności, absencji, fluktuacji, satysfakcji itd., osiąganych przez pracowników, pozyskanych za pomocą poszczególnych metod rekrutacji. Zasadniczy wpływ na efektywność poszczególnych form rekrutacji ma przede wszystkim stopień, w jakim dostarczają one autentycznej wiedzy o firmie i oferowanym przez nią stanowisku. Stwierdzenie to legło u podstaw stworzenia koncepcji realistycznych  Więcej »

Jak budować zaufanie swojego zespołu?

Posted inZarządzanie

Jak budować zaufanie swojego zespołu?

Zaufanie lub brak zaufania stają się coraz ważniejsze dla współczesnych menedżerów. Przedstawimy teraz definicję zaufania oraz damy kilka wskazówek ułatwiających budowanie wiarygodności i zaufania. Czym jest zaufanie? Zaufanie oznacza pozytywne przeświadczenie, że druga strona nie będzie oszukiwać w łowach, działaniu lub decyzjach. Dwa najważniejsze aspekty tej definicji to wiedza i ryzyko. Pojęcie pozytywnego przeświadczenia zakłada wiedzę o drugim człowieku. Zaufanie jest związane z przeszłością i tworzy się na podstawie istotnych, choć ograniczonych,  Więcej »

Kierowanie zespołem jako kluczowa umiejętność dobrego przywódcy

Posted inZarządzanie

Kierowanie zespołem jako kluczowa umiejętność dobrego przywódcy

Przywództwo coraz częściej pojawia się w kontekście zespołowym. Niestety, wielu menedżerów nie jest przygotowanych do takiej zmiany. Jak zauważył jeden ze znanych doradców: „Nawet najzdolniejsi menedżerowie mają trudności z przestawieniem się na pracę w zespole, ponieważ wszystkie czynności kontrolno- nakazowe, do których się przyzwyczaili, teraz okazują się niestosowne. Nie ma żadnego zapotrzebowania na tego rodzaju umiejętności czy też kwalifikacje.”(S. Caminiti, „What Team Leaders Need To Know”). Ten sam doradca ocenia, że około  Więcej »

Przywództwo charyzmatyczne i przywództwo wizjonerskie

Posted inZarządzanie

Przywództwo charyzmatyczne i przywództwo wizjonerskie

Większość teorii przywództwa dotyczy przywódców transakcyjnych. Tacy przywódcy kierują lub motywują swoich podwładnych do osiągania wyznaczonych celów, wyjaśniając im wymagania roli i zadań. Jest jednak jeszcze inny typ przywódcy, który inspiruje podwładnych do podporządkowania własnych interesów celom organizacji i potrafi wywierać głęboki, niezwykły wpływ na ludzi. Są to przywódcy transformacyjni lub charyzmatyczni. Należą do nich: Ted Turner, Jesse Jackson, Matka Teresa, generał Douglas MacArthur i Franklin D. Roosevelt. Siłą osobistego talentu przemieniają  Więcej »

Czy mężczyźni i kobiety rządzą inaczej?

Posted inZarządzanie

Czy mężczyźni i kobiety rządzą inaczej?

W dzisiejszym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy styl zarządzania kobiet i mężczyzn się różni? Zapraszamy do lektury! Z obszernego przeglądu literatury można wciągnąć dwa wnioski dotyczące płci i przywództwa. Po pierwsze, podobieństwa pomiędzy stylami przywództwa kobiet i mężczyzn zwykle przewyższają różnice. Po drugie, jedna z różnic polega na tym, że kobiety wolą demokratyczny styl przywództwa, mężczyznom natomiast bardziej odpowiada styl dyrektywny. Podobieństwa pomiędzy mężczyznami i kobietami w roli przywódców nie powinny  Więcej »

Jak wyłonić przywódcę z grupy pracowników?

Posted inZarządzanie

Jak wyłonić przywódcę z grupy pracowników?

Po cyklu artykułów dotyczących kultury organizacji, rozpoczynamy nowy, ciekawy cykl o przywództwie. Napiszemy w nim między innymi o tym jakie cechy powinien mieć przywódca, jak wyłonić go z grupy naszych pracowników bądź kandydatów do pracy i czy styl zarządzania kobiet i mężczyzn się różni? Zapraszamy do lektury! Uważa się za oczywiste, że skuteczne przywództwo odgrywa zasadniczą rolę w gospodarce, a administracji oraz rozmaitych grupach i organizacjach, które kształtują nasz styl życia, pracy  Więcej »

Kultura organizacji a kultura narodowa

Posted inRozwój osobisty

Kultura organizacji a kultura narodowa

W kilku miejscach mówiliśmy już o potrzebie uwzględniania różnic narodowych – czyli kultury narodowej – jeśli chcemy trafnie przewidzieć zachowania w organizacjach w różnych krajach. Czy kultura narodowa dominuje nad kulturą organizacji? Czy na przykład filia IBM w Niemczech odzwierciedla raczej cechy narodowości niemieckiej czy wspólną kulturę koncernu IBM? Badania wykazują, że kultura narodowa ma większy wpływ na pracowników niż ich kultura organizacji. Niemieccy pracownicy w filii IBM w Monachium będą zatem  Więcej »

Tworzenie kultury etycznej

Posted inHR

Tworzenie kultury etycznej

Treść i siła kultury wpływa na klimat etyczny organizacji i zachowania etyczne jej członków. Najbardziej prawdopodobne jest kształtowanie wysokich standardów etycznych, gdy kultura organizacji wykazuje znaczną tolerancję dla ryzyka, małą lub umiarkowaną agresywność i skupia się zarówno na środkach, jak i na celach. W takiej kulturze popiera się podejmowanie ryzyka i nowatorstwo menedżerów, zniechęca ich do brutalnej rywalizacji i zwraca uwagę zarówno na sposób osiągania celów, jak i na same cele. Silna  Więcej »

Kierowanie zmianą kultury

Posted inHR

Kierowanie zmianą kultury

Ponieważ kultura organizacji składa się z elementów stosunkowo trwałych, więc trudno ją zmienić. Kultura organizacji rozwija się przez wiele lat i jest głęboko zakorzeniona w wartościach, do których pracownicy są silnie przywiązani. Ponadto, nieustannie działa wiele czynników podtrzymujących daną kulturę. Są to na przykład spisane założenia dotyczące misji i filozofii organizacji, układ budynków i ich otoczenie, dominujący styl przywództwa, ustalone kryteria selekcji pracowników, system awansów, rytuały wspólnoty, popularne opowieści o najważniejszych postaciach  Więcej »

Jak pracownicy poznają kulturę organizacji

Posted inHR

Jak pracownicy poznają kulturę organizacji

Kultura organizacji jest przekazywana pracownikom w różnych formach, spośród których najważniejsze są anegdoty, rytuały, symbole materialne i język. Anegdoty. W okresie, gdy prezesem Ford Motor Co. był Henry Ford II, trudno byłoby znaleźć kierownika, który nie słyszałby anegdoty o tym, jak pan Ford przypomniał zbyt aroganckim podwładnym: „To moje nazwisko wypisano na tym budynku”. Przesłanie było jasne: To Henry Ford II kieruje firmą! Pracownicy firmy Nordstorm lubią powtarzać historię, która znakomicie odzwierciedla podejście  Więcej »

Powstawanie i trwanie kultur organizacji cz. 2

Posted inHR

Powstawanie i trwanie kultur organizacji cz. 2

W poprzednim artykule pisaliśmy o tym jak powstaje kultura organizacji i jakie czynniki na nią wpływają. Opisaliśmy tylko selekcję, więc dzisiaj kolejne dwa czynniki: działania władz naczelnych oraz metody socjalizacji. Władze naczelne. Działania władz naczelnych mają również zasadniczy wpływ na kulturę organizacji. Na podstawie wypowiedzi i zachowania władz naczelnych wyżsi rangą kierownicy ustalają normy, które przenikają na niższe szczeble hierarchii i dostarczają informacji, czy pożądane jest podejmowanie ryzyka, ile swobody menedżerowie powinni dawać  Więcej »

Powstawanie i trwanie kultur organizacji

Posted inHR

Powstawanie i trwanie kultur organizacji

Kultura organizacji nie bierze się znikąd. Kiedy już się wytworzy, rzadko znika. Jakie czynniki wpływają na powstawanie kultury? Co wzmacnia i podtrzymuje te czynniki, kiedy już się pojawią? Od czego zaczyna się kultura? Panujące w organizacji obyczaje, tradycje oraz ogólne swobody działania zależą w znacznym stopniu od tego co zrobiono wcześniej, i w jakiej mierze przedsięwzięcia te się powiodły. Pierwotnym źródłem kultury organizacyjnej są zatem jej założyciele. Założyciele organizacji maja przeważnie największy  Więcej »

Do czego służy kultura organizacji?

Posted inHR

Do czego służy kultura organizacji?

W poprzednim artykule powiedzieliśmy o wpływie kultury organizacji na zachowania. Wyjaśniliśmy również, dlaczego silna kultura powinna przyczyniać się do ograniczenia płynności kadr. W tej części omówimy funkcje, jakie spełnia kultura, oraz zastanowimy się, czy kultura może być obciążeniem dla organizacji. Funkcje kultury Kultura pełnia w organizacji kilka funkcji. Po pierwsze, jej rola polega na wyznaczaniu granic, czyli wyodrębnianiu jednej organizacji spośród innych. Po drugie, daje członkom organizacji poczucie tożsamości. Po trzecie, pobudza  Więcej »

Kultura organizacji

Posted inHR

Kultura organizacji

Organizacje tak jak ludzie, mają osobowość. We wcześniejszych artykułach pisaliśmy, że jednostki wykazują stosunkowo trwałe i niezmienne cechy, które ułatwiają nam przewidywanie ich postaw i zachowań. W tej serii artykułów pokażemy, że organizacje, podobnie jak ludzi, można scharakteryzować na przykład, jako nieelastyczne, przyjazne, serdeczne, nowatorskie lub konserwatywne. Cechy te z kolei można wykorzystać do przewidywania postaw i zachowań ludzi w organizacji. Tematem tych artykułów jest zmienna systemowa, która – choć trudna do  Więcej »

Wykorzystanie emocji w zachowaniach w organizacji

Posted inHR

Wykorzystanie emocji w zachowaniach w organizacji

W dzisiejszym artykule przedstawię ostatnią część poświęconą emocjom i zakończę ją wskazaniem możliwości wykorzystania wiedzy o emocjach w różnych aspektach nauki o zachowaniach w organizacji. Zastanowimy się, jak rozumienie emocji może ułatwić nam wyjaśnianie i przewidywanie procesu doboru pracowników, zasad podejmowania decyzji, motywacji, przywództwa i konfliktu interpersonalnego. Zapraszam do lektury! Selekcja. Ludzie, którzy znają swoje emocje i potrafią odczytywać emocje innych, mogą pracować wydajniej. Taka jest ogólna wymowa badań nad inteligencja emocjonalną.  Więcej »

Zależność między emocjami a płcią oraz kulturą narodową

Posted inHR

Zależność między emocjami a płcią oraz kulturą narodową

W dzisiejszym artykule sprawdzimy jak wygląda zależność między emocjami a płcią oraz kulturą narodową. Zapraszam do lektury! Płeć a emocje Przyjmuje się na ogół, że kobiety mają „bliższy kontakt” ze swoimi uczuciami niż mężczyźni, że reagują bardziej emocjonalnie i lepiej potrafią odczytywać emocje innych. Czy jest w tym coś z prawdy? Badania potwierdzają różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami, jeśli chodzi o reakcje emocjonalne i zdolność rozumienia innych. Kobiety wyraźniej okazują emocje, doświadczają  Więcej »

Emocje odczuwane i emocje okazywane

Posted inRozwój osobisty

Emocje odczuwane i emocje okazywane

W dzisiejszym artykule omówimy, co to są emocje odczuwane i okazywane, jakie wyróżniamy emocje uniwersalne i czy można być całkowicie pozbawionym emocji i jak to się ma do naszego życia zawodowego. Emocje odczuwane i emocje okazywane Praca emocjonalna stwarza dylematy, gdy obowiązki zawodowe wymagają wyrażania emocji niezgodnych z rzeczywistymi uczuciami. Zdarza się to dość często. Możesz na przykład mieć wielkie trudności, aby być uprzejmym dla każdego w miejscu pracy. Być może ktoś  Więcej »

Emocje i ich rola w życiu zawodowym

Posted inRozwój osobisty

Emocje i ich rola w życiu zawodowym

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną już częścią artykułu z serii „Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej”. Tym razem o tym czym są emocje i ich roli w życiu zawodowym. Emocje. Biorąc pod uwagę oczywistą rolę emocji w życiu codziennym, zaskoczenie może budzić fakt, że do niedawna zagadnienie emocji było w nauce o zachowaniach w organizacji traktowane marginesowo. Jak to możliwe? Nasuwają się dwa wyjaśnienia. Pierwszym z nich jest  Więcej »

Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej cz. IV

Posted inRozwój osobisty

Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej cz. IV

Zapraszamy do zapoznania się z czwartą częścią artykułu z serii „Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej”. Zgodność pomiędzy osobowością a wykonywanym zawodem. Wiadomo, że ludzie mają różne osobowości. Są też różne rodzaje pracy. Zgodnie z logiką należałoby dopasować osobowości do odpowiednich zajęć.  Najlepiej zbadana teorią zgodności zawodu z osobowością jest model sześciu typów osobowości. Według tego modelu zadowolenie z pracy i skłonność do zmiany zajęcia zależy od tego, w  Więcej »

Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej cz. III

Posted inRozwój osobisty

Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej cz. III

Tak jak wspominaliśmy w pierwszej części w cyklu naszych artykułów przedstawimy różne modele klasyfikacji osobowości oraz zaprezentujemy, jak dopasowanie osobowości do wykonywanej pracy wpływa na poprawę jej efektywności. Zapraszamy do zapoznania się z trzecią częścią artykułu: Osobowość a kultura narodowa Z pewnością nie ma jednego typu osobowości dla danej kultury. Niemal w każdej kulturze można, na przykład, natrafić na ludzi o dużej i małej skłonności do ryzyka. Kultura każdego kraju ma jednak  Więcej »

Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej cz. II

Posted inRozwój osobisty

Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej cz. II

Tak jak wspominaliśmy w pierwszej części w cyklu naszych artykułów przedstawimy różne modele klasyfikacji osobowości oraz zaprezentujemy, jak dopasowanie osobowości do wykonywanej pracy wpływa na poprawę jej efektywności. Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią artykułu: Inne podstawowe atrybuty osobowości. Zidentyfikowano sześć dodatkowych atrybutów osobowości, które mogą być wykorzystane bardziej bezpośrednio do wyjaśniania i przewidywania zachowań w organizacji. Są to: umiejscowienie kontroli, autorytaryzm, makiawelizm, samokontrola, skłonność do ryzyka oraz osobowość typu A.  Więcej »

Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej cz. I

Posted inRozwój osobisty

Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej cz. I

Rozpoczynając pracę, mamy już ukształtowaną osobowość, która wywiera silny wpływ na nasze zachowania w pracy. Co to jest osobowość? Niektórzy ludzie są spokojni i bierni, inni zaś hałaśliwi i agresywni. Posługując się w opisie osób takimi pojęciami, jak łagodność, bierność, hałaśliwość, agresywność, ambicja, lojalność lub towarzyskość, dokonujemy kategoryzacji według cech psychicznych. Osobowość jest więc kombinacją cech psychicznych, jakimi posługujemy się w klasyfikacji jednostki.Na podstawie wszechstronnych badań psychologicznych zidentyfikowano szesnaście podstawowych cech osobowości:  Więcej »

Zarządzanie kompetencjami w organizacji

Posted inHR

Zarządzanie kompetencjami w organizacji

Rozróżnia się dwa podstawowe elementy wspólne dla większości definicji kompetencji [Whiddet, Hollyforde, 2003, s. 13-14]. Przedstawienie kompetencji w formie opisu zadań lub oczekiwanych efektów działań dotyczących określonego stanowiska pracy. Wówczas „…kompetencja to zdolność zatrudnionego do wykonywania pracy według standardów określonych przez organizację zatrudniającą daną osobę.”Przedstawienie kompetencji w formie opisu behawioralnego. „Kompetencje behawioralne opisują typowe i zakończone osiągnięciem pożądanych efektów zachowania obserwowane w sytuacjach, w których skuteczni i (lub) wyróżniający się pracownicy wykorzystują  Więcej »

Testy psychometryczne w rekrutacji – jak je wprowadzać?

Posted inHR

Testy psychometryczne w rekrutacji – jak je wprowadzać?

Warto korzystać z testów psychometrycznych jako narzędzi selekcyjnych w procesie rekrutacji lub rozwojowych. Pracownicy działów HR zanim wprowadzą w firmie testy psychometryczne powinni poznać odpowiedzi na kilka pytań. Jakie to pytania? Niedawno rozpocząłem pracę w dziale HR. Razem z nowymi współpracownikami zaczęliśmy rozważać wprowadzenie w firmie testów psychometrycznych. Na jakie pytania powinniśmy znać odpowiedzi, zanim się na to zdecydujemy? Zacznijmy od tego, dlaczego warto korzystać z psychometrycznych narzędzi selekcyjnych lub rozwojowych i  Więcej »

10 najpopularnieszych pytań rekrutacyjnych

Posted inHR, Rekrutacja

10 najpopularnieszych pytań rekrutacyjnych

Udało się! Twoje CV przetrwało przesiew działu HR i zaproszono Cię na rozmowę kwalifikacyjną. To, jak zaprezentujesz się podczas spotkania rekrutacyjnego, zaważy o tym, czy zostaniesz przyjęty do pracy. Podpowiemy Ci, jakich pytań możesz się spodziewać i jak się do nich przygotować.Jest to klasyczne pytanie, które pada na początku wielu spotkań kwalifikacyjnych. To jak na nie odpowiesz jest bardzo ważne, ponieważ dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Pracownik działu HR zadając  Więcej »

Podkolorowane CV – Polacy kłamią o swoim doświadczeniu i językach obcych

Posted inRekrutacja

Podkolorowane CV – Polacy kłamią o swoim doświadczeniu i językach obcych

Blisko połowa z nas koloruje swój życiorys. W CV ubarwiane jest doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności czy historia zatrudnienia. Z badań wynika, że w procesie rekrutacji z prawdą mija się aż 44 proc. kandydatów. Kłamstwo ma jednak krótkie nogi, poza tym rekruterzy coraz lepiej wiedzą, jak je rozpoznać. Złapanie kandydata na kłamstwie może przesądzić o wyniku rekrutacji. Z badań naukowców z Craig School of Business w Kalifornii wynika, że od 40 do 70  Więcej »

Odwiedź bloga Agnieszki

Znajdziesz tam dużo więcej ciekawych artykułów.

Top

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close